Центар ВБМ
Конференции COBISS
Известувања и новости
26. 09. 2016 г.
Во локалните бази на податоци, вклучени во системот COBSS.MK е креиран 1.000.000. запис
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки