4ХОРТИКУЛТУРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА МАКЕДОНИЈА - ХОЗДРУМ3

 

4Лице за контакт

Хаџи Пецова Стефанка

адреса

Ганчо Хаџипанов, 11а,1000 Скопје

тел: 3115 277/142; 3178 594факс:

e-mail

stefanka@zf.ukim.edu.mk

Интернет адреса

4Година на основање

1956

4Членство

850

4Членство во меѓународни здруженија

4Органи за здружението

Собрание, Извршен одбор, Надзорен одбор

4Цели на здружението

Придонес за вкупниот развој на дејноста, размена и трансфер на знаења, организира издавчка дејност, собири и др.

4Активности

Учествува во работата на асоцијацијата на инженери, издава списание

4Научни подрачја и полиња на истражување

Цвеќарство, декоративна дендрологија, расадничарство, пјзажна архитектура

Изданија на здружението3

книги

сериски публикации

ХОРТУС - списание

други документи