4ДРУШТВО ЗА ОДВОДНУВАЊЕ И НАВОДНУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ДОНМ (MAKCID)3

 

3Лице за контакт

Проф. д-р Звонимир Вукелиќ

адреса

Партизански одреди 24, Градежен факултет, 1000 Скопје

тел: 02/3116-066; факс: 02/3117 367

e-mail

vukelic@gf.ukim.edu.mk

Интернет адреса

4Година на основање

1944

4Членство

300

4Членство во меѓународни здруженија

International commission of irrigation and Drainage (ICID), New Delhi, India

4Органи за здружението

Собрание, Извршен орган

4Цели на здружението

Здружение на научници и стручњаци заинтересирани за проблематиката поврзана со одводнувањето и наводнувањето

4Активности

Одводнување, наводнување, заштита од поплави

Научни подрачја и полиња на истражување

Наука за земјиштето и хидрологија, заштита на растенијата, шумарство и хортикултура, биотехнологија, геофизика, градежништво и водостопанство, животна средина, геологија

4Изданија на здружението

книги

сериски публикации

други документи

Зборници од тркалезни маси