4ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА3

 

4 Лице за контакт

Ронче Маневска

адреса

Народен фронт бр. 21

тел: 02/3213 158; факс:02/3124 066

e-mail

privated@macedonija.eu.org

Интернет адреса

4Година на основање

1996

4Членство

750

4Членство во меѓународни здруженија

4Органи за здружението

Собрание, Управен одбор, стручна служба

4Цели на здружението

Заштита на интересите на членовите на здружението пред надлежните институции

4Активности

Да ги следи и проучува прописите од областа на здравството, предлага нивна доградба заради унапредување на приватната здравствена дејност во Република Македонија

4Научни подрачја и полиња на истражување

Јавно здравство и  здравствена заштита

4Изданија на здружението

книги

Информатор

сериски публикации

други документи