Заемна база на податоци: COLIB.MK - Податоци за библиотеките во Македонија - COLIB.MK

Избраниот запис

 запис [1/1] 
Бројна ознака - сигла 40176
Назив на инст./библ. НУ Центар за култура - Крива Паланка / библиотека
Назив на инст./биб.-анг NI Culture Center - Kriva Palanka / Library
Тип на библиотеката јавна библиотека
Статус на библиотеката несамостојна
Дир./раков. на библ. Вања Јакимовска, тел. +389 31 37 55 33, факс +389 31 37 55 33, Е-пошта vanjajakimovska@yahoo.com
Лице за конт.за COBISS. Ацо Златановски, тел. +389 31 37 55 33, факс +389 31 37 55 33, Е-пошта ace.zlatanovski@yahoo.com
Акроним во COBISS.MK... ЦККП
Членство во COBISS.MK полноправен член
Адреса Ул. Јоаким Осоговски бб, MK-1330 Крива Паланка
Одд.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +389 31 37 55 33, факс +389 31 37 55 33, Е-пошта ace.zlatanovski@yahoo.com
Податоци за меѓубиб. зајм. Даниела Петровска, тел. +389 71 27 38 72, факс +389 31 37 55 33, Е-пошта danielapetrovska36@yahoo.com
Достапност на услуги на сите без ограничување
Број на вработени 3
Корисна површина во м2 125
 запис [1/1]