Заемна база на податоци: COLIB.MK - Податоци за библиотеките во Македонија - COLIB.MK

Избраниот запис

 запис [1/1] 
Бројна ознака - сигла 40226
Назив на инст./библ. НУ Уметничка галерија - Тетово / библиотека
Назив на инст./биб.-анг NI Art Gallery - Tetovo / Library
Тип на библиотеката специјализирана библиотека - култура
Статус на библиотеката несамостојна
Дир./раков. на библ. Африм Зибери, tel. +389 44 35 36 50, E-pošta galeriaearteve@gmail.com
Лице за конт.за COBISS. Нуран Иљас, tel. +389 70 63 49 06, E-pošta galeriaearteve@gmail.com
Акроним во COBISS.MK... ГАТЕ
Членство во COBISS.MK полноправен член
Адреса Ул. 39 Ноември бр. 14, MK-1220 Тетово
Одд.,тел.,факс,е-пошта библиотека, tel. +389 70 63 49 06, E-pošta galeriaearteve@gmail.com
 запис [1/1]