Заемна база на податоци: COLIB.MK - Податоци за библиотеките во Македонија - COLIB.MK

Избраниот запис

 запис [1/1] 
Бројна ознака - сигла 40054
Назив на инст./библ. ЈУ Музеј на град Скопје / Библиотека
Назив на инст./биб.-анг PI Museum of the City of Skopje / Library
URL на библиотеката.... http://www.mgs.org.mk
Тип на библиотеката специјализирана библиотека - култура
Статус на библиотеката несамостојна
Дир./раков. на библ. Фросина Зафировска, tel. +389 2 311 47 42, faks +389 2 311 53 67, E-pošta mgs@mgs.org.mk
Лице за конт.за COBISS. Билјана Христова, tel. +389 2 311 47 42, faks +389 2 311 53 67, E-pošta hristovabiljana75@gmail.com
Акроним во COBISS.MK... МГС
Членство во COBISS.MK полноправен член
Адреса ул. "Св. Кирил и Методиј" бб, MK-1000 Скопје
Одд.,тел.,факс,е-пошта Библиотека, tel. +389 2 311 47 42, faks +389 2 311 53 67, E-pošta mgs@mgs.org.mk
 запис [1/1]